නෑ එන්නේ....

හමුවන්නට පෙර දවසක සේ
මග බැලුවත් නෑ ඒ දින එන්නේ
දෙනෙත් කෙවෙනි රතුවන තෙක්
මග බැලුවත් නෑ එන්නේ ඒ දිනේ...

දුර ඈත තිබෙනා රෑ අහසේ
සද ආවත් මේ හනිකේ
ඇය ආයේ නොම එන්නේ
කිම කියපන් මා සබදේ...

2 comments:

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..