ත‍රහක් නෑ මා කුම‍රියනී,,

පෙරුම් පුරයි සිත තව
හැර ගියත් ඔබ මා හද
පැතුමන් පැතූයෙම මම
ලං කැර ගන්නයි ඔබ...

පිරූ පෙරුමන් සිහිනය වී
ඔබ ඔහුගේ මනමාළිය වී
සුභ නැකතින් පිටවී යාවී
ත‍රහක් නෑ මා කුම‍රියනී...

3 comments:

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..