නැහැ මැරුවේ...

ඉස්සර සුවඳ ගලාවිත් පවනේ
මා ඔබ හමු වූ හැටි රහසේ

සිහි කැර සැඟවී යයි හනිකේ

ඔබ සැඟවුන සේ ළඳුනේ...


කඳුලට පෙම් බැඳි මුත් ළඳේ
ඔබට බැඳි පෙම නැහැ මැරුවේ...


කඳුළු සඟවා සිනහ සයුරේ
කිමිදෙන්නම් ඔබ තුටින් නිසා ප්‍රියේ...

0 යි කොමෙන්ටු,:

Post a Comment

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..