ඇරඹුමට පෙර

සිනාසෙන්නට වෙර දරන
කඩුපුල් මලේ
සියුමැළි ඔබේ පෙති මත
සමණලුන් දග ක‍රන්නට
වෙරද‍රයි නම්,
සිනාසෙන්නේ
කෙලෙස ඔබ
විසිතුරු ලොවක් නැත
ඔබට
ඔබේ හිසෙ තුරුලු ක‍රන්
සිටිනා ත‍රම්,

0 යි කොමෙන්ටු,:

Post a Comment

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..