වසරක් ගෙවුන සඳදම් පැහැ සාරියක් හැඳ
සිටි සඳ දුටුව හද
හැඳින එය මගේ වග
නැවතිලා ඇගේ ළඟ
නැතිවෙලා මට මගේ හද...

හැඳිනගෙන මා සඳ
තවම වසරක් වූව ද
කල්පයක් සේමැ ද
දැනෙයි මට අද
මගේ හද අහිමි සඳ...

දුටුව පසු මා එ ළඳ
සිහිනයෙන් රෑ මැද
අවුත් සැමදා මා හද
සෙනේහෙන් පිරිමදින සඳ
මගේ ලොවම වෙලා අද...

0 යි කොමෙන්ටු,:

Post a Comment

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..