අනන්ත සයුරේ දිය..


අනන්ත සයුරේ දිය
බිඳු සේමා

ඔබ වෙතටම පෙම්

කලත් මා

තණ අග පිණි

බිඳුවක් සේමා

ඔබ පෙම් කැර මට

නෑ පෙරලා..

0 යි කොමෙන්ටු,:

Post a Comment

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..