අවිහිංසක ආද‍රය..

අවිහිංසක සිතුවිලි මැද
තනිවූ සැම මොහොතෙම
මිහිරි අතීතය සිහිවී
කඩා හැලේ දෙනුවන් අගින්
මිණි මිණි කදුලු...

අහිමි වුන ඔබගෙන් මට
හිමි වුන සුන්ද‍ර මතකයෙන් මම
සැනසෙන්න වෙර ද‍රන්නම්
අතීතය සිහිනයක් කියා...

0 යි කොමෙන්ටු,:

Post a Comment

මට දිරියක් වෙන්න..
ඔබට හිතෙන දේ ලියන්න..